ถ้าจะขอวีซ่านักเรียนไปอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

ที่มา http://www.britishembassy.gov.uk
มีคำแนะนำและแบบฟอร์มการขอวีซ่าไปอังกฤษทุกประเภท

ต้องกรอกแบบสอบถามด้วยหล่ะ ถึงจะไปขอวีซ่าได้

และที่สำคัญต้องกรอก แบบคำขอวีซ่า VAF1 ให้ละเอียด

อกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่านักเรียน มีดังนี้
1.หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
2. กรอกแบบ Non-Settlement Form (VAF 1/2006 ) ให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว, สีขาวนวลเท่านั้น ขนาด 35 มม.x 45 มม.(1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว) 1 รูป
4. สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
5.หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript หลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา
6.หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศอังกฤษ ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
7.หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
• หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้
• ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่ บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออกค่าใช้จ่าย
• เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ในรายละเอียด
• สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย ( พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน )
• หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย
• ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการเงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
• หนังสือรับรองการทำงาน
• หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน(pay slip ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ
• หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน
8.หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า ( ถ้ามี )
ในกรณีที่ ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
9. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอวีซ่าท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการชำระเป็น “สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย” (ไม่รับเป็นเช็คส่วนบุคคล) สามารถชำเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มครอบครัวตั๋วแลกเงิน (banker’s draft) ในฉบับเดียวกันได้
10. ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB)
• สามารถขอรับแบบคำร้องได้ที่ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ www.britishembassy.gov.uk/Thailand และ
• ยื่นแบบคำร้องวีซ่าได้ที่ศูนย์ฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ
ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮ้า 183 ถนนราชดำริ
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2254-1098-9
เว็บไซด์ : www.ukvac-th.com

จะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะสามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรในฐานะนักเรียนนักศึกษาได้?
ท่านต้องมีเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าท่านได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงการศึกษา (Department for Education and Skills), DfES ท่านสามารถค้นหาสถาบันการศึกษาที่ลงทะเบียนนี้ได้จาก www.dfes.gov.uk/providersregister

ท่านต้องสามารถแสดงเอกสารตังต่อไปนี้:
• ศึกษาในระดับปริญญาแบบเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรอันเป็นที่ยอมรับ
• ศึกษาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคกลางวันโดยมีเวลาเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
• ศึกษาในหลักสูตรแบบเรียนเต็มเวลา ณ โรงเรียนอิสระที่มีการชำระค่าเล่าเรียน
นอกจากนี้ ท่านต้อง:
• สามารถชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับตัวท่านเอง พร้อมผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะของท่านได้ โดยไม่ต้องทำงานหรือขอความช่วยเหลือจากเงินกองทุนสาธารณะ
• มีแผนที่จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาแล้ว
ในกรณีที่ท่านเป็นนักเรียนและสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านสามรถที่จำทำงานได้โดยได้รับใบอนุญาต หากท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ตัวเชื่อม “ใบอนุญาตทำงาน” ในตอนท้ายของคำแนะนำฉบับนี้

หากท่านเรียนจบในศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง หรือวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอพำนักอยู่ต่อในสหราชอาณาจักรได้อีก 1 ปี หลังจากจบปริญญา เพื่อหางานทำ หรือทำงานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

จะยื่นขอวีซ่าได้อย่างไร?
ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอวีซ่า VAF1-ไม่ใช่เพื่อการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งท่านสามารถดาว์นโหลดแบบคำขอดังกล่าวได้จากเวบไซต์นี้ หรือสามารถขอรับแบบคำขอดังกล่าวได้จากแผนกวีว่าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ท่านต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนในประเทศที่ท่านถือสัญชาติ หรือในประเทศที่ท่านพำนักอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้จากหน่วยงานที่ให้บริการออกวีซ่าได้ทุกแห่ง

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์, ทางพัสดุภัณฑ์, ด้วยตนเอง และทางออนไลน์ เวบไซต์นี้บอกท่านได้ว่าท่านสามารถใช้วิธีใดได้บ้าง

ในการยื่นขอวีซ่าต้องทำอะไรบ้าง?
ท่านต้อง:
• Download แบบฟอร์มคำขอวีซ่านักเรียน VAF – 1 (ปี 2006)

• แบบคำขอวีซ่า VAF1 –ไม่ใช่เพื่อการตั้งถิ่นฐาน ที่กรอกข้อความเรียบร้อยถูกต้อง สำหรับผู้อยู่ภายใต้การอุปการะที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งใช้หนังสือเดินทางร่วมกับท่าน และเดินทางพร้อมกับท่าน สามารถใช้แบบคำขอเดียวกับท่านได้ ส่วนผู้อยู่ภายใต้การอุปการะอื่นๆ จะต้องใช้แบบคำขอแยกต่างหาก
• หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางของท่านที่ยังไม่หมดอายุ
• รูปถ่ายล่าสุดขนาดใช้กับหนังสือเดินทาง 1 ใบ (45 มม x 35 มม) รูปถ่ายที่ถูกต้องมีลักษณะดังนี้
– ฉากหลังรูปเป็นสีอ่อนเท่านั้น (สีขาว ขาวนวล ฯลฯ)
– เป็นภาพไม่มีกรอบ ที่ชัดเจน และคุณภาพดี
– อัดลงบนกระดาษสำหรับอัดภาพถ่ายเท่านั้น
– เป็นรูปถ่ายหน้าตรงเท่านั้น ไม่สวมแว่นกันแดด หมวก หรือเครื่องประดับศีรษะใดๆ ยกเว้นข้อจำกัดทางศาสนา
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายด้วยสกุลเงินของประเทศที่ท่านได้ดำเนินการยื่นเรื่องและไม่สามารถเรียกเงินคือ หากท่านไม่ได้วีซ่า
• เอกสารรับรองประกอบใบคำร้องของท่าน

เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ควรยื่นในการขอทำวีซ่าคืออระไร?
ท่านควรจะยื่นเอกสารทั้งหมดที่สามารถแสดงและยืนยันได้ว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะเข้าไปเรียนในสหราชอาณาจักร แต่ถ้าท่านไม่มีเอกสารเหล่านั้น ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้
เอกสารเหล่านั้นได้แก่:
• เอกสารรับรองการศึกษาอันได้แก่ วุฒิบัตรต่างๆ ปริญญาบัตรที่ท่านได้รับ
• จดหมายจากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย หรือโรงเรียน ยืนยันการตอบรับจากการเรียนในสหราชอาณาจักรและหลักฐานการจ่ายค่าเล่าเรียน
• หลักฐานการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ถ้าท่านได้รับทุน
• หลักฐานการเงินจากธนาคาร, ใบแจ้งเงินเดือน, หรือหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าท่านสามารถรับรองค่าใช้จ่ายการกินอยู่และค่าเรียนในสหราชอาณาจักร รวมทั้ง
• จดหมายจากเจ้าของบ้านหรือจากผู้รับรองค่าใช้จ่ายในสหราชอาณาจักร ที่ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่พักอาศัยของท่านในระหว่างเรียน
ถ้าเจ้าหน้าที่พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ วีซ่าจะถูกปฎิเสธ

จะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไร เมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว?
เจ้าหน้าที่วีซ่าจะพยายามพิจารณาและตัดสินใจจากใบคำร้องและเอกสารประกอบที่ท่านยื่นมา ในกรณีที่ตัดสินใจไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะเรียกท่านมาทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
เมื่อได้รับวีซ่ากรุณาตรวจดูความถูกต้อง ให้มั่นใจว่า

• ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกต้อง
• ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรถูกต้อง
• ในช่วงที่ท่านเดินทาง วีซ่ามีอายุใช้การได้ (ท่านสามารถขอให้ระบุวันเดินทางล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน หากท่านไม่ต้องการเดินทางในขณะนั้น)

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวีซ่า โปรดติดต่อแผนกวีซ่าทันที

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเข้าสหราชอาณาจักร – เงินบาทไทย

8 มิถุนายน 2549

ประเภทวีซ๋า
เงินบาทไทย
วีซ่าสำหรับประเทศในเครือจักรภพ
2,250.00
วีซ่าเขตปกครองโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร
2,250.00
วีซ่า Transit ไม่เข้าเมือง (DATV)
2,2500.00
วีซ่า Transit เข้าเมือง (In Transit)
2,250.00
วีซ่าทำงานบนเรือหรือบนเครื่องบิน
2,250.00
วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจเข้า-ออก 1 ครั้ง, 2 ครั้งหรือหลายครั้งภายใน 6 เดือน
3,750.00
วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจเข้า-ออกหลายครั้งภายใน 2 ปี, 5 ปี, 10 ปี
6,375.00
วีซ่านักเรียน
วีซ่าทำงาน
วีซ่าท่องเที่ยว + ทำงาน (สำหรับบุคคลที่ถือสัญชาติในเครือจักรภพเท่านั้น
– Working Holiday-maker)
6,375.00
Certificate of Entitlement/Returning
6,375.00
วีซ่าพำนักถาวร/แต่งงาน
19,500.00
ผู้ติดตามต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเช่นเดียวกับผู้ยื่นขอวีซ่า ผู้ติดตามทุกคนที่จะเดินทางต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ว่าจะมีชื่ออยู่ในหนังสือเดินทางของผู้ยื่นขอวีซ่าหรือไม่
ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็นเงินสกุลบาท (อาจมีการทบทวนเพื่อเปลี่ยนแปลงได้)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บนี้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการพิจารณาการขอวีซ่า หากวีซ่าถูกปฎิเสธ ค่าธรรมเนียมนี้ก็จะไม่การคืนให้
วีธีการชำระค่าธรรมเนียม
โปรดทราบว่าได้มีการเปลี่ยนวิธีการชำระค่าธรรมเนียมดังนี้
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภทจะต้องชำระเป็น “ตั๋วแลกเงินธนาคาร” (Bankers’ draft) เท่านั้น โดยสั่งจ่าย “สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย” ตามราคาของประเภทวีซ่าข้างต้น และใช้ 1 Banker’s draft ต่อหนึ่งคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติม (Service charge) ซึ่งจะต้องจ่ายให้กับ “ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ” (UK Visa Application Centre) นั้น จะต้องแยกชำระเป็นเงินสด
ตั๋วแลกเงินดังกล่าวสามารถซื้อได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ” หรือจากธนาคารใดก็ได้ (ค่าธรรมเนียมสำหรับ Bankers’ draft 35 บาท)
การชำระค่าธรรมเนียมด้วยวีธีอื่นนอกจากนี้ ไม่สามรถรับได้

ข้อกำหนดในการตรวจหาเชื้อวัณโรคสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ต้องการอยู่ในอังกฤษนานกว่า 6 เดือน

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป ผู้ยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะไปอยู่ในประเทศอังกฤษระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน จะต้องขอใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB) ก่อนมายื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้ที่เข้าข่ายข้อกำหนดนี้ครอบคลุมถึงนักเรียนที่เรียนระยะยาว ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน ผู้ไปทำงานบ้าน อาสาสมัคร ครอบครัวของผู้เข้าข่ายข้างต้น และวีซ่าถาวรทุกประเภทผู้ที่ไม่แสดงใบรับรองเมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า จะถูกปฏิเสธและจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมวีซ่าคืน

บุคคลที่ได้รับการ ยกเว้นจากการ ตรวจเชื้อวัณโรค คือ

• ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
• เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี

การขอใบรับรองนี้สามารถขอได้จาก สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ( IOM ) ตั้งอยู่ที่ :
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(International Organization for Migration)
120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8
ถนนสีลม, บางรัก,
กรุงเทพ ฯ 10500

โทรศัพท์ : + 02 – 234 – 7950 – 5
โทรสาร : + 02 – 234 – 7956

สำนักงานของเราตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง จึงขอแนะนำให้ท่านผู้มาติดต่อใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

การเข้ารับการตรวจจะต้องนัดหมายล่วงหน้าและต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงินสดจำนวน 2,050 บาท (สองพันห้าสิบบาทถ้วน)

ใบรับรองที่ถูกต้องสมบูรณ์จะต้องออกโดยสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ( IOM )เท่านั้น ผู้ร้องขอจะได้รับการตรวจเชื้อวัณโรคโดยการ x-ray ทรวงอก หากพบว่าปลอดจากเชื้อวัณโรค ผู้ร้องขอจะได้รับใบรับรองซึ่งมีอายุการใช้งานได้ภายใน 6 เดือน เพื่อนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามขั้นตอนปกติ ผู้ที่พบว่ามีเชื้อวัณโรค จะต้องไปรับการรักษาและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจนกว่าจะหายเป็นปกติและได้รับใบรับรอง
ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอใบรับรองสามารถดูได้จากใบแนบ

แล้วก็มาเจออีกเวบนึงที่มีข้อมูลดีมากๆ เกี่ยวกับการไปเรียนต่อที่อังกฤษ
http://www.stayandstudyabroad.com

Advertisements